123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Училищен план за подготвителна група и първи клас

Училищен План за Подготвителна група

Образователно направление Брой педагогически ситуации
БЕЛ 3
Математика 3
Околен свят 2
Музика 2
Изобразително изкуство 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3

 

Забележка:

  1. В ПГ се работи съгласно Наредба №5 от 3.06.2016г. за Предучилищното образование
  2. Деиности по избор на детето -религия

 

 

Училищен План За I клас

I. Учебни предмети, седмичен и годишен брой на уебните часове

Начален етап
I а клас
Учебни седмици 32
Раздел А- задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часова Годишен брой учебни часове
Български език и литература 7 224
Математика 4 128
Околен свят 1 32
Музика 2 64
Изобразително изкуство 2 64
Технологии и предприемачество 1 32
Физическо възпитание и спорт 2 64
Общо за раздел А 19 608
   
Раздел Б-избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б 3 96
1.Религия 2 64
2.Български език и литература 1 32
Раздел В-факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В 4 128
1.Руски език 2 64
2.Религия 1 32
3.Математика 1 32
  1. Пояснителни бележки
  2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94,на Закона за училищното и предучилището образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредбата №4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение №1 към същата Наредба.
  3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт -ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Лека атлетика и Минибаскетбол, съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4/30.11.205 за учебния план, Заповед № РД-09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
  4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.

 

 Колективът на  ЧНУ ”Свети Седмочисленици” са учители с висше образование и професионален опит, които работят с индивидуален подход и много любов към учениците.

Учителите не само ще обучават своите ученици. Те ще ги вдъхновяват, възпитават!