123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

За училището

 

Частно Начално Училище „Свети Седмочисленици“ e лицензиранo за обучение на ученици от подготвителна група и  начален етап на основното образование.

   Екипът на училището си поставя амбициозната цел да бъде пътеводител, даващ сигурна подкрепа и насоки по пътя към бъдещето на децата.

   Училище разработи своята  образователна концепция с благословението на Ловчанския митрополит Гавриил. Определящи при разработката на учебния план са следните линии:

 • Високо ниво на общообразователната подготовка, съобразено с ДОС;
 • Възпитание в дух на Православно христианство;
 • Формиране на човешки ценности с приоритетно обучение в добри обноски и поведение;
 • Развиване творческите заложби на учениците, посредством разнообразни извънкласни дейности;
 • Спортна интелигентност, здраве– практикуване на разнообразни спортове, според нуждите на учениците.

„И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта. Коринтяните 13:13

ЧНУ „Свети Седмочисленици“ е явление в съвременната образователна среда и неговата цел е да открие действаща формула за успешно образование и възпитание чрез:

 • Образователно-възпитателен процес  подчинен на идеята за „ насърчаване на самостоятелността “;
 • Педагозите разработват и реализират своите учебни планове на базата на този подход, за насърчаване на самостоятелността.Той налага разбирането, че не е необходимо учителят да дава на децата всичко наготово. Това повишава мотивацията за учене и подпомага възприемането на преподавания материал;
 • Образователният процес е насочен към получаване на знания, а не към тяхното фактологично оценяване;
 • Организацията на образователния процес е подчинена на следните принципи – мобилност и гъвкавост на методите и средствата на преподаване;
 • Екипът на училището е подбран по следните показатели – силна мотивация за работа, да притежават разнообразни умения и опит в сфери различни от образованието, да са готови да се променят във всеки момент, с готовност да търсят, приемат и използват нестандартни методи в работата си;
 • „Бързам за училище, там ми е добре“ . Този емоционален комфорт се постига с – училище без звънец, работа върху емоционалната интелигентност на учениците, занижено ниво на стрес,вяра и христянска любов.

За нас

ЧНУ“СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ се намира в гр. Ловеч на бул. „България“ №1.

Сградата на училището е съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и има чудесни условия за провеждането на качествено обучение и възпитание на децата и учениците.

Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът на помещенията и подредбата в тях са съобразени с възрастта на децата и учениците.

Обособените за Подготвителна група и Първи клас помещения, физкултурният салон и музикалната стая са с достатъчно осветление и добра материално-техническа база – бели  дъски, интерактивна дъска, музикални инструменти.

Подреждането на МТБ и цветовото оформление на помещенията са съобразени с ергономичните норми и правилата за безопасност на труда.

Училището разполага с красив и уютен двор с богата зеленина, игрище и място за провеждане на  учебни часове.

За успешния образователно-възпитателен процес се грижат  учители и помощен персонал.