123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Нашите ценности

За да постигнем мисията си, ние се придържаме към следните ценности:

 • Дълбоко чувство на отговорност пред Бога
 • Вярност към православните традиции и съхранените в тях нравствени и културно-исторически ценности
 • Единство на училище, семейство и църква във възпитанието и образованието
 • Високо качество на образователния продукт
 • Удовлетворение от живота в училище
 • Уважение към личността на всеки един човек
 • Взаимна подкрепа
 • Възможности за личностно развитие на учениците и колектива
 • Всеотдайно отношение към задълженията
 • Принос към обществения живот
 • Грижа за средата на училището и околната среда
 • Съхраняване на живота и здравето на учениците и персонала