123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Училищен план за подготвителна група и първи клас

 

ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”

гр. Ловеч, бул. «България»1, п.к. 58

тел. 068 586655

e-mail: [email protected]     

 

 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Учебна година 2019/2020  година

Форма на обучение- дневна

Организация на учебния ден- полудневна

Разпределение на основните форми на педагогическо  взаимодействие

Трета група 5-6 годишни

Образователно  направление Минимален брой педагогически                 

           ситуации – общо 16

Български език и литература                 3
Математика                 2
Околен свят                 2
Изобразително изкуство                 2
Конструиране и технологии                 2
Музика                 2
Физическа култура                 3

Четвърта група  6-7 годишни

Образователно направление Минимален брой педагогически ситуации – общо 18
Български език и литература                 4
Математика                 3
Околен свят                 2
Изобразително изкуство                 2
Коструиране и технологии                 2
Музика                 2
Физическа култура                 3

 

Забележка :

1.Учебната година започва на 15септември и приключва на 31 май. Броят на учебните седмици е 32, без ваканциите.

2. Продължителността на педагогическите ситуации е: за 5-6 годишните 20- 25 минути, за 6-7 годишните 25- 30 минути.

З. В подготвителната група се работи съгласно изискванията на Наредба№ 5/ 03.06. 2016 на МОН за държавен образователен стандарт за  Предучилищно образование.

4.При целодневна организация на учебния ден, с решение на Педягагическия съвет, минималният брой педагогически ситуации може да бъде увеличен до пет, а при полудневна организация на учебния ден – до две педагогически ситуации.

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за I „а” клас                            

 

Учебна година – 2019/2020 г.

Форма на обучение – дневна

Организация на учебния ден – целодневнa

 

 Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 01/04.09.2019Г. и е утвърден със заповед на директора № 07/04.09.2019г.

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

Начален етап
І а клас
Учебни седмици 32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 7 224

 

Математика 4 128

 

Околен свят 1 32

 

Музика 2 64

 

Изобразително изкуство 2 64

 

Технологии и предприемачество 1 32

 

Физическо възпитание и спорт 2 64

 

Общо за раздел А 19  

608

 

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б 3 96

 

1.Български език и литература 1 32
2. Религия 2 64
3.
Общо за раздел А + раздел Б 22  

704

 

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В 4 128

 

1.Математика 1 32
2.Музика 2 64
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25  

800

 

 

 ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

  1. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: игри – съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №РД 09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Часът за провеждане на спортни дейности е лека атлетика.

 

  1. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

Колективът на  ЧНУ ”Свети Седмочисленици” са учители с висше образование и професионален опит, които работят с индивидуален подход и много любов към учениците.

Учителите не само ще обучават своите ученици. Те ще ги вдъхновяват, възпитават!