123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Поверителност на личните данни

ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ”

гр. Ловеч, бул. «България»1, п.к. 58

тел. 068 586655

e-mail: [email protected]

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

Име и адрес на администратора на лични данни.

Име: Частно начално училище „Свети Седмочисленици“ – гр. Ловеч

Адрес: гр. Ловеч, бул. „България“, No1, тел.: 068586655, e-mail: [email protected]

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Адв. Тел:, e-mail:

В случай че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

 

Каква информация обработваме:

Във връзка с осъществяване на образователния процес в ЧНУ „Свети Седмочисленици“-Ловеч ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика –ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.).
 3. Информация за специални образователни потребности на лицата.
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика.
 5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.).
 6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.
 7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии.
 8. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.
 9. Данни за родители –име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.
 10. Информация за членовете на Обществения съвет –трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail.
 11. Информация за получени дарения.
 12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи.

За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим, въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни. Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни. Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

 

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба (напр. Закон за предучилищното и училищното образование, други закони, подзаконови нормативни актове, държавни образователни стандарти и т. н.).Това включва лични данни на ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една образователна институция в друга.
 3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити).
 4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) –информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.
 5. Основна здравна/медицинска информация за ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар).
 6. Специални образователни потребности на ученика.
 7. Предоставяне на стипендии.
 8. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето –ученическа книжка, ученическа лична карта.
 9. Издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства.
 10. Здравни осигуровки на лица над 18 години.
 11. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка.
 12. Информация за получени дарения (данни на дарителите).Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в училището. В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в училището. Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения. Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и. Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

 

На основание съгласие.

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни, във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика. В случай че липсва законово задължение, е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на детето/ученика (предоставят се данни за контакт с родител –e-mail, телефон, др.).
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с училищни дейности или проекти (снимки, клипове на ученици).Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на което основателно очаквате да отговорим. Продължаваме да обработваме информацията Ви, докато не оттеглите съгласието си, както и безспорно стане ясно, че Вашето съгласие вече не съществува. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

На основание легитимен или обществен интерес.

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес.(Това могат да бъдат случаи, когато в сградата и/или около нея се използва видеонаблюдение с цел –осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел –защита на материалната собственост на училището.)

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашето училище.
 2. Други организации от същия вид (други училища/детски градини).
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието –Министерството на образованието и науката, Регионално управление по образование.
 5. Общинска администрация, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването.
 6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионалната здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 7. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, външни курсове на територията на учебното заведение и др.).

Предаване на данни към друга държава или международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към друга държава или международна институция.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения.
 2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.
 3. Във връзка с възможен иск или защита в съда.

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ

 

Име и адрес на администратора на лични данни.

Име: Сдружение Частно начално училище „Свети Седмочисленици“ – гр. Ловеч и  Частно начално училище „Свети Седмочисленици“ – гр. Ловеч

Адрес: гр. Ловеч, бул. „България“, No1, тел.: 068586655, e-mail: [email protected]

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Адв. Тел:, e-mail:

В случай че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

 

Обща информация

В качеството си на Ваш работодател, нашето сдружение и съответно училище следва да поддържа и обработва информация, относно всеки свой служител, във връзка със съществуващото с него трудово правоотношение, както и с оглед ефективно управление на нашата професионална дейност.

Информацията, с която разполагаме, ще бъде използвана единствено с цел осъществяване на нашата дейност в съответствие с изискванията на закона. Ние ще съхраняваме и използваме тази информация, за да можем да осъществяваме нормалната си служебна дейност. Също така и за да можем да реализираме съответните правоотношения с Вас по начин, който е ефективен, законосъобразен и подходящ във всяка от изброените фази –когато кандидатствате за работа, когато работите в ЧНУ „Свети Седмочисленици“-Ловеч, когато прекратявате трудовото си правоотношение с нас, както и след неговото прекратяване. Посочените фази налагат използването на информация, която да ни позволи да изпълним задълженията си по действащи трудови договори, да се съобразим с нормативни изисквания на законови разпоредби, да реализираме

училищните легитимни интереси и да можем да се защитим юридически в случай, че възникнат процедури от подобно естество (вкл. съдебни процедури).Ако Вие не ни предоставите съответните данни, това може да доведе до ситуация, при която нашето Училище няма да може да изпълни своите законови задължения. В такива случаи ние ще Ви уведомим за възможните последствия.

 

Легитимен интерес

ЧНУ „Свети Седмочисленици“ осъществява дейност, свързана със сферата на образованието. В тази връзка е възможно да се наложи да обработваме Ваши лични данни с цел реализиране на нашите легитимни интереси, например –осъществяване на контрол при изпълнението на Вашите трудови задължения, осъществяване на охрана и контрол над собствеността на Училището(чрез видеонаблюдение) и др. Естеството на нашия легитимен интерес в тези случаи произтича от създаването на предпоставки за спазване и изпълнение на действащите трудови правоотношения, както и прилагане на мерки за финансов контрол и осигуряване на безопасност на работното място –по отношение на хора, материална база и ресурси. Училището няма да обработва Вашите данни в случаите, когато посочените легитимни интереси не биха могли да имат приоритет пред Вашите собствени интереси.

Обхват на личните данни (информацията). Основания (Изпълнение на законово задължение и съгласие)

По-голямата част от информацията, с която разполагаме, е/ще ни бъде предоставяна от Вас лично. Възможно е част от информацията да бъде създадена в процеса на работата и да произлиза от други източници (напр. при атестация, след преминаване на курсове за повишаване на квалификацията и др.).Информацията, която съхраняваме, включва: Ваши документи за кандидатстване за работа, Вашия трудов договор и приложенията и/или измененията към него, кореспонденция, отнасяща се до Вас –вътрешна (напр. свързана с промяна на длъжност, заплата и др.) или външна (напр. когато се предоставят удостоверения пред трети лица), информация, необходима за изплащане на трудовото Ви възнаграждение, данни за контакт, информация във връзка с ползване на отпуски по реда на Кодекса на труда (вкл. болнични), информация, свързана с кариерното Ви развитие в нашето Училище (вкл. обучения, атестации и др.), допълнително материално стимулиране, информация за наложени дисциплинарни наказания и др. Като част от нашата дейност –Вие (Вашето име и позиция) и Ваши служебни контакти (като телефон, е-поща) могат да бъдат предоставяни на трети лица (например родители на деца/ученици), с цел ефективно изпълнение на служебните Ви задължения. В този смисъл те се считат за служебни контакти.

При необходимост е възможно да съхраняваме информация, свързана с Вашето здраве. Тя може да бъде използвана с цел изпълнение на нормативни задължения, свързани с прилагане на мерки за безопасни и здравословни условия на труд, както и с цел изпълнение на задължения, произтичащи от социалното, здравното или пенсионното законодателство (напр. заплащане на осигуровки, болнични и т.н.).Ваши лични данни, включващи ЕГН, адрес, имена, трудов стаж, трудово възнаграждение, месторождение, образование, квалификация, могат да се обработват и предоставят на Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието, Общинската администрация посредством електронни информационни системи. В случай, че се наложи да обработваме специални категории данни: напр. членство в синдикални организации или биометрични данни, ние винаги ще правим това, след като сме получили Вашето изрично съгласие за съответната дейност, освен ако това не се изисква по закон или ако данните са необходими, за да се опази и защити Вашето здраве в случай на спешност. Във връзка с изпълнение на задължения, произтичащи от Кодекса на труда, ние може да съхраняваме информация за Вашата синдикална принадлежност. Когато ние обработваме данни въз основа на Ваше съгласие, Вие винаги имате право да го оттеглите във всеки един момент. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне Така например при кандидатстване за работа при нас –Вие ни предоставяте съответната информация въз основа на Ваше съгласие.

На кого предоставяме Вашите лични данни

Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук. Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако сме юридически задължени да го направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение (напр. във връзка с изплащане на заплата, внасяне на социални или здравни осигуровки, Ваше участие в обучения и др.).Възможно е да предоставим Ваши данни на органи или институции в сферата на образованието (Например: МОН, РУО, общинска администрация, други).Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас. Лични данни, обработвани по силата на законова разпоредба, се съхраняват за срока, предвиден в съответния нормативен акт. Други лични данни, обработвани от нас и не попадащи в горните категории, се съхраняват за срока на съществуващото трудово правоотношение между Вас и нашето Училище.

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Нашето Училище не предава Вашите данни към трета държава или на международни институции.

 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 5. Преносимост на данните. В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, Вие имате право да оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

Правото на жалба до надзорен орган

ВИЕ имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

Автоматизирано вземане на решения

ЧНУ „Свети Седмочисленици“ -Ловеч не използва автоматизирано вземане на решения.